Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 13 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” Zarząd stowarzyszenia zawiadamia że dnia 10.06.2022 r. godzina 13.00
w Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie merytoryczne z prac Zarządu za rok 2021.
 4. Podjęcie Uchwały Nr 1/VI/2022 w sprawie sprawozdania merytorycznego.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
 6. Podjęcie Uchwały Nr 2/VI/2022 w sprawie sprawozdania finansowego.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o pracy Zarządu .
 8. Podjęcie Uchwały Nr 3/VI/2022 r. w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
 9. Podjęcie Uchwały Nr 4/VI/2022 r. o udzielenie Zarządowi  absolutorium za 2021 rok.
 10. Podjęcie Uchwały Nr 5/VI/2022 r. w sprawie zmiany statutu
 11. Podjęcie Uchwały Nr 6/VI/2022 r. w sprawie rezygnacji z pełnienie funkcji członka Rady LGD
 12. Podjęcie Uchwały Nr 7/VI/2022 r. w sprawie wyboru nowego członka Rady LGD.
 13. Podjęcie Uchwały Nr 8/VI/2022 r. w sprawie rezygnacji z pełnienie członka Komisji Rewizyjnej
 14. Uchwały Nr 9/VI/2022 r. w sprawie wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.
 15. Przedstawienie wyników ankiety do ewaluacji własnej opracowanej przez zespół monitorujący LGD „Dorzecze Łeby”
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie posiedzenia.  

Jednocześnie informuję że zgodnie ze Statutem stowarzyszenia §3, pkt 3, drugi termin zebrania ustala się na dzień 10.06.2022 r. o godzinie 13.15 WZC będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.

Prezes Zarządu Krzysztof Łasiński