Dnia 06 maja 2015 r. przedstawiciele samorządów z powiatu lęborskiego: Starosta Powiatu Lęborskiego, Burmistrz Miasta Lęborka, Burmistrz Miasta Łeby, Wójt Gminy Wicko, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Wójt Gminy Cewice podpisali list intencyjny wyrażający wolę współpracy pomiędzy ww. samorządami celem podjęcia działań związanych z zawiązaniem Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania w oparciu o partnerstwo wynikające z niniejszego listu intencyjnego. Samorządy z terenu Powiatu Lęborskiego wyraziły również wolę rozszerzenia Stowarzyszenia o partnerów – gmin spoza terenu Powiatu Lęborskiego, które wyrażą chęć przystąpienia do zawiązywanego Stowarzyszenia. W trakcie działań związanych z założeniem Stowarzyszenia Gmina Choczewo dołączyła do zawiązywanego partnerstwa.

Podpisanie listu intencyjnego

Istotą Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) jest promowanie opracowania i wdrażania wielofunduszowych lokalnych strategii rozwoju, czyli takich, które przewidują szeroki wachlarz działań i opierają się na wielu dostępnych źródłach finansowania. Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania Lokalnych Grup Działania określają również jednoznacznie, że obszar jednej gminy może być objęty jedną wybraną do realizacji LSR (zasada jeden obszar – jedna LSR – jedna LGD). Zgodnie z tymi wytycznymi utworzono Lokalną Grupę Działania wielofunduszową, która da większe szanse i możliwości aplikowania o wybór LGD oraz o środki Funduszy Europejskich. Partnerstwo jakie zostało zawiązane będzie charakteryzowało się spójnością przestrzenną, terytorialną, a także spójnymi działaniami na naszym terenie nie tylko w perspektywie finansowej 2014-2020, ale partnerstwem długofalowym po okresie programowania.

Dnia 11 czerwca 2015 r. na spotkaniu założycielskim zostało oficjalnie założone Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” z siedzibą w Łebie. Grupa 33 osób reprezentujących sektor publiczny, społeczny gospodarczy i mieszkańców obszaru LGD zawiązała stowarzyszenie. Uchwalono statut, dokonano wyboru składu komitetu założycielskiego, zarządu oraz komisji rewizyjnej. Rozpoczęto efektywną współpracę w zakresie jak najlepszego wykorzystania środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020 dla obszaru LGD Dorzecze Łeby.