Lokalna Strategia Rozwoju

Tu znajdują się wszystkie dokumenty związane z procesem powstawania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Konsultacje LSR

Grupa Robocza

Grupa warsztatowa ds. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Łeby

 1. Krzysztof Pruszak
 2. Marcin Juchniewicz
 3. Monika Raczkowska
 4. Kamila Pięta
 5. Alina Fegler – Kotkiewicz
 6. Mariola Szyca
 7. Joanna Walkusz
 8. Krzysztof Burzyński
 9. Agnieszka Wolańska
 10. Magdalena Stępień
 11. Grzegorz Piszko
 12. Joanna Siuchnińska
 13. Wojciech Koniński
 1. Ludwik Greczko
 2. Grzegorz Kleina
 3. Sabina Fleming
 4. Roman Nowicki
 5. Stefan Sieklicki
 6. Katarzyna Dampc
 7. Dorota Kidrowska
 8. Gocaliński Maciej
 9. Malwina Fludra
 10. Rafał Penkowski
 11. Magdalena Pipka
 12. Ewa Horanin
 13. Małgorzata Szałajko

Diagnoza Obszaru

W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego regionu do konsultowania prac nad strategią.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych dla zakresu „Diagnoza obszaru” będą przyjmowane wyłącznie na formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 23.10.2015 r. do godz. 15:30.


Analiza SWOT

W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego regionu do konsultowania prac nad strategią.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych dla zakresu „Analiza SWOT” będą przyjmowane wyłącznie na formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 23.10.2015 r. do godz. 15:30.


Konsultacje

Harmonogram spotkań poświęconych przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”:

Nazwa GminyMiejsce spotkaniaTermin spotkaniaPlanowany program spotkania
Gmina Miejska ŁebaCentrum Edukacji i Promocji BOLENIEC
Al. Św. Jakuba Ap. 25
84-360 Łeba
30.09.2015

godz. 16:30 – 18:00
Spotkanie poświęcone przedstawieniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych, w tym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, wskaźników, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów
Gmina WickoGminny Ośrodek Kultury i Sportu
Wicko 39
84-352 Wicko
01.10.2015

godz.
16:30 – 18:00
Spotkanie poświęcone przedstawieniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych, w tym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR wskaźników, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów
Gmina Miasto LęborkUrząd Miejski w Lęborku
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
06.10.2015

godz. 16:30 – 18:00
Spotkanie poświęcone przedstawieniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych, w tym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR wskaźników, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów
Gmina Nowa Wieś LęborskaUrząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
07.10.2015

godz. 16:30 – 18:00
Spotkanie poświęcone przedstawieniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych, w tym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR wskaźników, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów
Gmina CewiceUrząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice
13.10.2015

godz. 16:30 – 18:00
Spotkanie poświęcone przedstawieniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych, w tym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR wskaźników, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów
Gmina ChoczewoCentrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Choczewie
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo
14.10.2015

godz. 16:30 – 18:00
Spotkanie poświęcone przedstawieniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych, w tym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR wskaźników, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów

Plan włączenia społeczności

Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby realizuje Plan włączenia społeczności. Jest on jedną z wytycznych działań dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Niniejszy plan obejmuje przygotowanie LSR z udziałem lokalnej społeczności. Strategia będzie miała charakter partycypacyjny. Do opracowania dokumentu zostaną wykorzystane dane z przeprowadzonych konsultacji ze społecznością lokalną, a także ze społecznością rybacką. Zostanie przeprowadzonych co najmniej 6 spotkań – po jednym w każdej z gmin – poświęconych przygotowaniu strategii, w tym w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. LSR współfinansowana będzie m.in ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020. Przy realizacji LSR zostaną wykorzystane różne metody konsultacji: bezpośrednie spotkania, dyskusje panelowe, warsztaty czy badania ankietowe. Poprzez wykorzystanie różnych metod konsultacji zamierza się osiągnąć jak najlepszy efekt w postaci dobrze wypracowanej wspólnie strategii. Do opracowania dokumentu zostaną wykorzystane wyniki badań własnych i ewaluacji. Strategia nie zostanie przygotowana przez podmiot zewnętrzny. Zostanie jedynie zlecona usługa ekspercka polegająca na moderowaniu spotkań zespołów roboczych i wypracowaniu metodologii i celów strategii. LSR zostanie przygotowana w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, spotkań zespołów roboczych. Na podstawie wypracowanych danych powstanie oddolny i wspólnie wypracowany dokument. Cele LSR będą powiązane i spójne z innymi dokumentacjami planistycznymi na szczeblu lokalnym, regionalnymi, a także ponadregionalnym.

W ramach realizacji planu zaplanowane zostały spotkania konsultacyjne w gminach wg przyjętego harmonogramu:

Nazwa gminyMiejsce spotkaniaTermin spotkania
Gmina Miejska ŁebaCentrum Edukacji i Promocji BOLENIEC,
Al. Św. Jakuba Ap. 25,
84-360 Łeba
30.09.2015
Gmina WickoGminny Ośrodek Kultury i Sportu,
Wicko 39,
84-352 Wicko
1.10.2015
Gmina Miasto LęborkUrząd Miejski w Lęborku,
ul. Armii Krajowej 14,         
84-300 Lębork
6.10.2015
Gmina Nowa Wieś LęborskaUrząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej,
ul. Grunwaldzka 24,
84-351 Nowa Wieś Lęborska
7.10.2015
Gmina CewiceUrząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice
13.10.2015
Gmina ChoczewoCentrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
w Choczewie,
ul. Pierwszych Osadników 17,
84-210 Choczewo
14.10.2015

Na czas niezbędny do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju planuje się utworzenie stanowisk pracy w wymiarze co najmniej 1 etatu. Biuro będzie funkcjonować co najmniej 2 dni w tygodniu. Pracownicy biura odpowiadać będą za bieżące administracyjne funkcjonowanie biura, działania informacyjne i promocyjne LGD, proces konsultacyjny przygotowania LSR. Odpowiadać będą również za szeroko rozumianą współpracę pomiędzy sektorami: publicznych, gospodarczym, społecznym i mieszkańcami obszaru LGD a pozostałymi instytucjami publicznymi i społecznymi.