Uchwały

Rodzaje dokumentów:
WZC - Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD
ZARZ - Uchwały Zarządu LGD
LGD - Uchwały Rady LGD
PLGD - Protokoły z posiedzenia Rady LGD

Inne skróty:
Za - w numerze dokumentu oznacza załącznik do danej uchwały
LSR - Lokalna Strategia Rozwoju
LGD DŁ - Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Łeby"
ws. - "w sprawie"
WZC1/20152015-07-20Regulamin WZC
WZC2/20152015-07-20Składki członkowskie
ZARZ12015-07-27ws. nabycia członkostwa
ZARZ22015-08-10ws. nabycia członkostwa
ZARZ32015-08-24ws. nabycia członkostwa
WZC3/20152015-09-15Zmiana statutu, tekst ujednolicony Statutu
WZC4/20152015-09-15Regulamin Zarządu LGD DŁ
WZC5/20152015-09-15Regulamin Komisji Rewizyjnej LGD DŁ
WZC6/20152015-09-15Regulamin diet dla Zarządu LGD DŁ
WZC7/20152015-09-15Regulamin diet dla Komisji Rewizyjnej
ZARZ42015-09-15ws. nabycia członkostwa
ZARZ52015-09-15ws. wprowadzenia polityki rachunkowości
ZARZ62015-09-15ws. wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych
ZARZ72015-09-15ws. wprowadzenia Regulaminu Pracy Biura
ZARZ82015-09-24ws. nabycia członkostwa
ZARZ92015-09-24upoważnienie Dyrektora Biura do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów
ZARZ102015-10-14ws. nabycia członkostwa
ZARZ112015-11-23ws. Regulaminu Pracy Biura
ZARZ122015-11-23ws. nabycia członkostwa
ZARZ132015-12-04ws. zmiany Uchwały nr 5 z dnia 15.09.2015 r.
ZARZ142015-12-04ws. nabycia członkostwa
ZARZ152015-12-14ws. przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa
WZC8/20152015-12-22ws. uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Rady LGD
WZC8/2015 Za12015-12-22Regulamin organizacyjny Rady LGD
WZC9/20152015-12-22ws. uchwalenia zasad realizacji operacji finansowanych w ramach LSR
WZC9/2015 Za12015-12-22Zasady realizacji operacji finansowanych w ramach LSR
WZC9/2015 Za1.12015-12-22Zasady realizacji operacji finansowanych w ramach LSR
WZC9/2015 Za1.22015-12-22Zasady realizacji operacji finansowanych w ramach LSR
WZC9/2015 Za1.3.12015-12-22Zasady realizacji operacji finansowanych w ramach LSR
WZC9/2015 Za1.3.22015-12-22Zasady realizacji operacji finansowanych w ramach LSR
WZC9/2015 Za1.42015-12-22Zasady realizacji operacji finansowanych w ramach LSR
WZC9/2015 Za1.52015-12-22Zasady realizacji operacji finansowanych w ramach LSR
WZC10/20152015-12-22Powołanie członków Rady LGD
WZC11/20152015-12-22ws. uchwalenia LSR
WZC11/2015 Za12015-12-22LSR LGD DŁ 2014-2020
ZARZ162016-01-26ws. nabycia członkostwa
ZARZ172016-01-26ws. wykreślenia z listy członków stowarzyszenia
ZARZ182016-02-29ws. nabycia członkostwa
WZC12/20152016-03-22ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu za 2015 rok
WZC12/2015 Za12016-03-22Sprawozdanie merytoryczne z prac Zarządu za rok 2015
WZC13/03/20162016-03-22ws. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia
WZC13/03/2016 Za12016-03-22Sprawozdanie finansowe za rok 2015
WZC14/03/20162016-03-22ws. udzielenia członkom Zarządu Stowarzyszenia LGD absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015
WZC14/03/2016 Za12016-03-22Opinia komisji rewizyjnej
WZC15/03/20162016-03-22ws. powołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD DŁ
WZC16/03/20162016-03-22ws. powołania członka Zarządu Stowarzyszenia LGD DŁ
WZC17/03/20162016-03-22ws. zatwierdzenia funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia
ZARZ19/20162016-03-22ws. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia wspólnota samorządowa – Powiat Lęborski
ZARZ202016-04-28ws. nabycia członkostwa
WZC18/03/20162016-06-21ws. zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD DŁ
WZC18/03/2016 Za12016-06-21Statut tekst ujednolicony 21.06.2016
WZC19/06/20162016-06-21ws. zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia LGD DŁ
WZC19/06/2016 Za12016-06-21Regulamin zarzadu LGD DŁ
WZC20/06/20162016-06-21ws. zmian w Regulaminie WZC LGD DŁ
WZC20/06/2016 Za12016-06-21Regulamin walnego zebrania członków stowarzyszenia LGD
WZC21/06/20162016-06-21ws. zmian w LSR dla LGD DŁ na lata 2014 - 2020.
WZC21/06/2016 Za12016-06-21Zasady realizacji operacji finansowanych w ramach wdrażania LSR oraz LSR LGD DŁ 2014-2020
ZARZ212016-06-21ws. zmiany uchwały Zarządu nr 13 z dnia 4.12.2015 r.
ZARZ21 Za12016-06-21ws. zmiany uchwały Zarządu nr 13 z dnia 4.12.2015 r.
ZARZ22/06/20162016-06-21ws. wykreślenia z listy członków stowarzyszenia
ZARZ232016-07-13ws. przyjęcia poprawek do Planu Komunikacji
ZARZ24/06/20162016-07-13ws. wykreślenia z listy członków stowarzyszenia
ZARZ25/10/20162016-07-13ws. zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie
ZARZ26/10/20162016-07-13ws. przyjęcia harmonogramu spotkań konsultacyjnych i doradztwa indywidualnego
ZARZ27/11/20162016-11-03ws. zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie
ZARZ28/11/20162016-11-03ws. wprowadzenia zmian do Umowy Ramowej dot Planu Szkoleń
ZARZ29/11/20162016-11-10ws. przyjęcia autokorekty do wniosku o dofinansowanie - koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017
ZARZ30/11/20162016-11-18ws. przyjęcia Harmonogramu Realizacji Planu Komunikacji na rok 2017
ZARZ31/01/20172016-11-18ws. rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu
ZARZ32/02/20172017-02-14ws. wykreślenia z listy członków stowarzyszenia
ZARZ33/04/20172017-04-06ws. ustalenia ogłoszenia konkursu dla potencjalnych wnioskodawców
WZC22/05/20172017-05-16Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu za 2016 rok
WZC22/05/2017 Za12017-05-16Sprawozdanie z prac Zarządu LGD DŁ za rok 2016
WZC23/05/20172017-05-16ws. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia LGD DŁ za 2016 rok
WZC23/05/2017 Za12017-05-16Objaśnienia do bilansu
WZC24/05/20172017-05-16ws. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 rok
WZC25/05/20172017-05-16ws. udzielenia Zarządowi stowarzyszenia LGD DŁ absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016
WZC26/05/20172017-05-16rezygnacja G.Piszko
WZC27/05/20172017-05-16ws. wyborów uzupełniających do składu Rady LGD
WZC28/05/20172017-05-16ws. diet dla członków KR
WZC29/05/20172017-05-16ws. przyjęcia kwot z tytułu podróży służbowych dla członków Zarządu LGD
ZARZ34/06/20172017-06-06ws. zmiany uchwały Zarządu nr 13 z dnia 4.12.2015 r.
ZARZ35/06/20172017-06-06nabór ekspertów do oceny wniosków pod względem spełnienia kryteriów zgodności z LSR
ZARZ35/06/2017 Za12017-06-06nabór ekspertów do oceny wniosków pod względem spełnienia kryteriów zgodności z LSR
ZARZ36/07/20172017-07-11ws. powołania ekspertów
ZARZ37/07/20172017-07-11ws. diet dla Rady LGD
ZARZ38/07/20172017-07-11ws. zmian w Regulaminie Pracy Biura
ZARZ38/07/2017 Za12017-07-11Opis stanowiska pracy
ZARZ39/07/20172017-07-11ws. rezygnacji z członkostwa
LGD1/07/20172017-07-25LGD-1-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD2/07/20172017-07-25LGD-2-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD3/07/20172017-07-25LGD-3-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD4/07/20172017-07-25LGD-4-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD5/07/20172017-07-25LGD-5-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD6/07/20172017-07-25LGD-6-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD7/07/20172017-07-25LGD-7-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD8/07/20172017-07-25LGD-8-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD9/07/20172017-07-25LGD-9-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD10/07/20172017-07-25LGD-10-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD11/07/20172017-07-25LGD-11-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD12/07/20172017-07-25LGD-12-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD13/07/20172017-07-25LGD-13-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD14/07/20172017-07-25LGD-14-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD15/07/20172017-07-25LGD-15-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD16/07/20172017-07-25LGD-16-07-2017-(2017-07-25).pdf
LGD17/07/20172017-07-25LGD-17-07-2017-(2017-07-25).pdf
PLGD2017-07-25Protokół nr 1 z posiedzenia Rady LGD z dnia 25.07.2017
PLGD2017-07-25Protokół nr 2 z posiedzenia Rady LGD z dnia 25.07.2017
PLGD2017-07-25Protokół nr 3 z posiedzenia Rady LGD z dnia 25.07.2017
ZARZ402017-08-01ws. zmian do Regulaminu Pracy Biura
ZARZ40 Za12017-08-01Regulamin Pracy Biura
ZARZ40 Za1.12017-08-01Opis stanowisk i procedura wyboru
ZARZ41/10/20172017-10-17o wykreśleniu z członkostwa
ZARZ42/10/20172017-10-17nabór na ekspertów
ZARZ42/10/2017 Za12017-10-17nabór na ekspertów – ogłoszenie
ZARZ43/XI/20172017-10-17ws. przyjęcia Harmonogramu Planu Komunikacji
ZARZ43/XI/2017 Za12017-10-17Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018
ZARZ44/20172017-11-08ws. powołania ekspertów
LGD1/11/20172017-11-20LGD-1-11-2017-(2017-11-20).pdf
LGD2/11/20172017-11-20LGD-2-11-2017-(2017-11-20).pdf
PLGD2017-11-20Protokół nr 1 z posiedzenia Rady LGD z dnia 20.11.2017
PLGD2017-11-20Protokół nr 2 z posiedzenia Rady LGD z dnia 20.11.2017
PLGD2017-11-20Protokół nr 3 z posiedzenia Rady LGD z dnia 20.11.2017
LGD3/11/20172017-11-21LGD-3-11-2017-(2017-11-21).pdf
LGD4/11/20172017-11-21LGD-4-11-2017-(2017-11-21).pdf
LGD5/11/20172017-11-21LGD-5-11-2017-(2017-11-21).pdf
LGD6/11/20172017-11-21LGD-6-11-2017-(2017-11-21).pdf
LGD7/11/20172017-11-21LGD-7-11-2017-(2017-11-21).pdf
LGD8/11/20172017-11-21LGD-8-11-2017-(2017-11-21).pdf
LGD9/11/20172017-11-21LGD-9-11-2017-(2017-11-21).pdf
LGD10/11/20172017-11-21LGD-10-11-2017-(2017-11-21).pdf
LGD11/11/20172017-11-21LGD-11-11-2017-(2017-11-21).pdf
ZARZ45/XI/20172017-11-21zmiany zasad realizacji operacji finansowych w ramach wdrażania LSR
ZARZ45/XI/2017 Za12017-11-21zmiany zasad realizacji operacji finansowych w ramach wdrażania LSR
ZARZ45/XI/2017 Za22017-11-21Rejestr interesów
ZARZ46/XI/20172017-11-21ws. przyjęcia Harmonogramu Planu Komunikacji
ZARZ46/XI/2017 Za12017-11-21Harmonogram
ZARZ47/XI/20172017-11-21ws. wykreślenia z listy członków
ZARZ48/XI/20172017-11-21ws. przyjęcia w poczet członków
ZARZ49/XI/20172017-11-29ws. przyjęcia w poczet członków
LGD12/11/20172017-12-08LGD-12-11-2017-(2017-12-08).pdf
PLGD2017-12-08Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 08.12.2017
ZARZ50/12/20172017-12-12ws. rachunkowości, zmiana uchwały Zarządu nr 13 z dnia 4.12.2015 r.
WZC30/12/20172017-12-18ws. powołania Zespołu Monitoringu i Ewaluacji Własnej
WZC31/01/20182018-01-23ws. zatwierdzenia sprawozdania z pracZarządu za rok 2017 r.
WZC31/01/2018 Za12018-01-23Sprawozdanie z prac Zarządu LGD DŁ za rok 2017
WZC32/01/20182018-01-23ws. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia LGD DŁ za 2017 rok
WZC32/01/2018 Za12018-01-23Sprawozdanie finansowe za rok 2017
WZC32/01/2018 Za22018-01-23Opinia komisji rewizyjnej
WZC33/01/20182018-01-23ws. przeznaczenia zysku za rok 2017
WZC34/01/20182018-01-23wsprawie udzielenia Zarządowi stowarzyszenia LGD DŁ absolutorium
WZC35/01/20182018-01-23odwołanie M. Szałajko
WZC36/01/20182018-01-23ws. wyborów uzupełniających do składu Rady LGD DŁ
WZC37/01/20182018-01-23ws. przeniesienia niewydatkowanych środków w kwocie 78 997,00 zł
WZC38/01/20182018-01-23ws. przeniesienia niewydatkowanych środków w kwocie 373 099,14 zł
WZC39/01/20182018-01-23ws. przeniesienia niewydatkowanych środków w kwocie 33 170,00 zł
WZC40/01/20182018-01-23ws. przeniesienia środków w kwocie 745 542,00 zł
WZC41/01/20182018-01-23ws. przyjęcia harmonogramu
WZC42/01/20182018-01-23ws. zwiększenia dofinanasowania
WZC43/01/20182018-01-23ws. aktualizacji LSR
WZC43/01/2018 Za12018-01-23Procedury Aktualizacji LSR – Choczewo
WZC43/01/2018 Za22018-01-23Procedury Aktualizacji LSR – Cewice
WZC43/01/2018 Za32018-01-23Procedury Aktualizacji LSR – Łeba
WZC43/01/2018 Za42018-01-23Procedury Aktualizacji LSR – Łeba
WZC43/01/2018 Za52018-01-23Procedury Aktualizacji LSR – Łeba
WZC44/01/20182018-01-23ws. zmian zapisów w LSR
WZC44/01/2018 Za12018-01-23Procedury Aktualizacji LSR – LGD
WZC45/01/20182018-01-23zatwierdzenie ankiety
WZC45/01/2018 Za12018-01-23procedury monitoringu i ewaluacji
ZARZ51/01/20182018-01-23Akceptacja uchwały nr 43/01/2018
LGD1/2/20182018-02-14LGD-1-2-2018-(2018-02-14).pdf
PLGD2018-02-14Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 14.02.2018
ZARZ52/II/20182018-02-27ws. wykreślenia z listy członków
ZARZ53/III/20182018-03-15ws. zmiany załącznika A
ZARZ53/III/2018 Za12018-03-15Załącznik nr A do Procedury Aktualizacji LSR
ZARZ54/III//20182018-03-15ws. zmiany oceny w Karcie oceny operacji LSR
ZARZ54/III//2018 Za12018-03-15Karta oceny zgodności operacji z lsr i programem
ZARZ55/III/20182018-03-15ws. wprowadzenia zmian do harmonogramu
ZARZ55/III/2018 Za12018-03-15Harmonogram
ZARZ56/III/20182018-03-15ws. oświadczeń dot operacji
ZARZ56/III/2018 Za12018-03-15Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie (1)
ZARZ56/III/2018 Za22018-03-15Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie (2)
ZARZ57/III/20182018-03-22ws. wykreślenia z listy członków LGD
ZARZ58/IV/20182018-04-17ws. zmiany w LSR stowarzyszenia LGD DŁ
ZARZ59/IV/20182018-04-17ws. zmiany w LSR stowarzyszenia LGD DŁ
ZARZ60/IV/20182018-04-17ws. zmiany w harmonogramie naboru wniosków
ZARZ60/IV/2018 Za12018-04-17Harmonogram naboru wniosków na lata 2018-2020
ZARZ61/IV/20182018-04-17Zmiana załącznika nr 1 do Uchwały Nr 56/III/2018 z dnia 15.03.2018 r.
ZARZ61/IV/2018 Za12018-04-17Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie
ZARZ62/IV/20182018-04-17Ogłoszenie konkursów dla potencjalnych wnioskodawców
ZARZ63/V/20182018-05-17ws. przyjęcia scalonego harmonogram naboru wniosków na lata 2017-2020
ZARZ64/V/20182018-05-17ws. usunięcia zapisów i dodania zapisów w Zasadach realizacji operacji finansowych w ramach wdrażania LSR
ZARZ64/V/2018 Za12018-05-17Zasady realizacji operacji finansowanych w ramach wdrażania LSR
ZARZ65/V/20182018-05-17ws. wykreślenia z listy członków
ZARZ66/VI/20182018-06-12Zmiana Polityki Bezpieczeństwa
ZARZ66/VI/2018 Za12018-06-12Zmienione wzory dokumentów do PB
ZARZ67/VI/20182018-06-28ws. przyjęcia scalonego harmonogramu naboru wniosków na lata 2017-2020
ZARZ67/VI/2018 Za12018-06-28Harmonogram naboru wniosków po konkursach 1-3/2017
ZARZ68/VI/20182018-06-28Ogłoszenie Konkursów Dla Potencjalnych Wnioskodawców
ZARZ69/VIII/20182018-08-22ws. przyjęcia Harmonogramu Realizacji Planu Komunikacji na rok 2018
ZARZ69/VIII/2018 Za12018-08-22Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji na rok 2018
ZARZ70/VIII/20182018-08-22ws. ogłoszenia konkursów
ZARZ71/IX/20182018-09-11ws. powołania expertów
ZARZ72/IX/20182018-09-11ws. nabycia członkostwa
LGD1/09/20182018-09-19LGD-1-09-2018-(2018-09-19).pdf
LGD2/09/20182018-09-19LGD-2-09-2018-(2018-09-19).pdf
LGD3/09/20182018-09-19LGD-3-09-2018-(2018-09-19).pdf
LGD4/09/20182018-09-19LGD-4-09-2018-(2018-09-19).pdf
LGD5/09/20182018-09-19LGD-5-09-2018-(2018-09-19).pdf
LGD6/09/20182018-09-19LGD-6-09-2018-(2018-09-19).pdf
PLGD2018-09-19Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 19.09.2018
PLGD2018-09-19Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 19.09.2018
PLGD2018-09-19Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 19.09.2018
LGD7/09/20182018-09-20LGD-7-09-2018-(2018-09-20).pdf
LGD8/09/20182018-09-20LGD-8-09-2018-(2018-09-20).pdf
LGD9/09/20182018-09-20LGD-9-09-2018-(2018-09-20).pdf
LGD10/09/20182018-09-20LGD-10-09-2018-(2018-09-20).pdf
LGD11/09/20182018-09-20LGD-11-09-2018-(2018-09-20).pdf
LGD12/09/20182018-09-20LGD-12-09-2018-(2018-09-20).pdf
LGD13/09/20182018-09-20LGD-13-09-2018-(2018-09-20).pdf
LGD14/09/20182018-09-20LGD-14-09-2018-(2018-09-20).pdf
LGD15/09/20182018-09-20LGD-15-09-2018-(2018-09-20).pdf
LGD16/09/20182018-09-20LGD-16-09-2018-(2018-09-20).pdf
LGD17/09/20182018-09-20LGD-17-09-2018-(2018-09-20).pdf
LGD18/09/20192018-09-20LGD-18-09-2019-(2018-09-20).pdf
LGD19/09/20182018-09-20LGD-19-09-2018-(2018-09-20).pdf
ZARZ73/XI/20182018-11-05ws. powołania ekspertów na konkursy 4/2018 i 5/2018
ZARZ74/XI/20182018-11-05ws. przystąpienia do projektu Bałtyckiego Rybaka Przybrzeżnego
ZARZ75/XI/20182018-11-05ws. przyjęcia Harmonogramu Planu Komunikacji do aneksu
ZARZ75/XI/2018 Za12018-11-05Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019
LGD1/11/20182018-11-08LGD-1-11-2018-(2018-11-08).pdf
LGD2/11/20182018-11-08LGD-2-11-2018-(2018-11-08).pdf
LGD3/11/20182018-11-08LGD-3-11-2018-(2018-11-08).pdf
LGD4/11/20182018-11-08LGD-4-11-2018-(2018-11-08).pdf
LGD5/11/20182018-11-08LGD-5-11-2018-(2018-11-08).pdf
LGD6/11/20182018-11-08LGD-6-11-2018-(2018-11-08).pdf
LGD7/11/20182018-11-08LGD-7-11-2018-(2018-11-08).pdf
LGD8/11/20182018-11-08LGD-8-11-2018-(2018-11-08).pdf
LGD9/11/20182018-11-08LGD-9-11-2018-(2018-11-08).pdf
LGD10/11/20182018-11-08LGD-10-11-2018-(2018-11-08).pdf
LGD16/11/20182018-11-08LGD-16-11-2018-(2018-11-08).pdf
LGD17/11/20182018-11-08LGD-17-11-2018-(2018-11-08).pdf
PLGD2018-11-08Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 08.11.2018
PLGD2018-11-08Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 08.11.2018
LGD11/11/20182018-11-09LGD-11-11-2018-(2018-11-09).pdf
LGD12/11/20182018-11-09LGD-12-11-2018-(2018-11-09).pdf
LGD13/11/20182018-11-09LGD-13-11-2018-(2018-11-09).pdf
LGD14/11/20182018-11-09LGD-14-11-2018-(2018-11-09).pdf
LGD15/11/20182018-11-09LGD-15-11-2018-(2018-11-09).pdf
LGD18/11/20182018-11-09LGD-18-11-2018-(2018-11-09).pdf
LGD19/11/20182018-11-28LGD-19-11-2018-(2018-11-28).pdf
LGD20/11/20182018-11-28LGD-20-11-2018-(2018-11-28).pdf
LGD21/11/20182018-11-28LGD-21-11-2018-(2018-11-28).pdf
LGD22/11/20182018-11-28LGD-22-11-2018-(2018-11-28).pdf
LGD23/11/20182018-11-28LGD-23-11-2018-(2018-11-28).pdf
PLGD2018-11-28Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 28.11.2018
ZARZ762018-12-07ws. nabycia członkostwa
LGD1/01/20192019-01-11LGD-1-01-2019-(2019-01-11).pdf
LGD2/01/20192019-01-11LGD-2-01-2019-(2019-01-11).pdf
PLGD2019-01-11Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 11.01.2019
WZC46/01/20192019-01-25Przyjęcie sprawozdania z prac Zespołu Monitoringu i Ewaluacji Własnej
WZC46/01/2019 Za12019-01-25Ankieta do ewaluacji własnej
WZC47/01/20192019-01-25wybory uzupeł.do składu Zarządu
WZC48/01/20192019-01-25odołanie z członka Rady
WZC49/01/20192019-01-25powłanie członka Rady
ZARZ77/I/20192019-01-25ws. przyjęcia Harmonogramu Planu Komunikacji do aneksu
ZARZ77/I/2019 Za12019-01-25Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019
ZARZ78/I/20192019-01-25ws. przyjęcia w poczet członków
ZARZ79/II/20192019-02-08ws. przyjęcia Harmonogramu Planu Komunikacji do aneksu
ZARZ79/II/2019 Za12019-02-08Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019
ZARZ80/IV/20192019-04-18ws. przyjęcia w poczet członków
ZARZ81/IV/20192019-04-18ws. zmian w LSR
ZARZ81/IV/2019 Za12019-04-18LSR LGD DŁ 2014-2020
ZARZ82/V/20192019-05-15ws. zmian w LSR
ZARZ82/V/2019 Za12019-05-15LSR LGD DŁ 2014-2020
WZC50/VI/20192019-06-17Walne Zgromadzenie Członków LGD DŁ
ZARZ83/VI/20192019-06-17ws. przyjęcia nowego członka
ZARZ84/VI/20192019-06-17ws. przyjęcia harmonogramu naboru wniosków
ZARZ1/VII/20192019-07-22ogłoszenie Konkursu 1/2019 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2
ZARZ2/09/20192019-09-16nabór na ekspertów
ZARZ2/09/2019 Za12019-09-16nabór na ekspertów – ogłoszenie
ZARZ3/09/20192019-09-16ws. nabycia członkostwa
ZARZ4/09/20192019-09-16ws. nabycia członkostwa
LGD1/10/20192019-10-04LGD-1-10-2019-(2019-10-04).pdf
LGD2/10/20192019-10-04LGD-2-10-2019-(2019-10-04).pdf
LGD3/10/20192019-10-04LGD-3-10-2019-(2019-10-04).pdf
LGD4/10/20192019-10-04LGD-4-10-2019-(2019-10-04).pdf
LGD5/10/20192019-10-04LGD-5-10-2019-(2019-10-04).pdf
LGD6/10/20192019-10-04LGD-6-10-2019-(2019-10-04).pdf
LGD7/10/20192019-10-04LGD-7-10-2019-(2019-10-04).pdf
PLGD2019-10-04Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 04.10.2019
ZARZ5/11/20192019-11-13ws. przyjęcia Harmonogramu Planu Komunikacji 2020
ZARZ5/11/2019 Za12019-11-13Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020
LGD1/12/20192019-12-03LGD-1-12-2019-(2019-12-03).pdf
LGD2/12/20192019-12-03LGD-2-12-2019-(2019-12-03).pdf
LGD3/12/20192019-12-03LGD-3-12-2019-(2019-12-03).pdf
LGD4/12/20192019-12-03LGD-4-12-2019-(2019-12-03).pdf
LGD5/12/20192019-12-03LGD-5-12-2019-(2019-12-03).pdf
LGD6/12/20192019-12-03LGD-6-12-2019-(2019-12-03).pdf
LGD7/12/20192019-12-03LGD-7-12-2019-(2019-12-03).pdf
LGD8/12/20192019-12-03LGD-8-12-2019-(2019-12-03).pdf
LGD9/12/20192019-12-03LGD-9-12-2019-(2019-12-03).pdf
PLGD2019-12-03Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 03.12.2019
LGD10/12/20192019-12-04LGD-10-12-2019-(2019-12-04).pdf
LGD11/12/20192019-12-04LGD-11-12-2019-(2019-12-04).pdf
LGD12/12/20192019-12-04LGD-12-12-2019-(2019-12-04).pdf
LGD13/12/20192019-12-04LGD-13-12-2019-(2019-12-04).pdf
LGD14/12/20192019-12-04LGD-14-12-2019-(2019-12-04).pdf
LGD15/12/20192019-12-04LGD-15-12-2019-(2019-12-04).pdf
LGD16/12/20192019-12-04LGD-16-12-2019-(2019-12-04).pdf
LGD17/12/20192019-12-04LGD-17-12-2019-(2019-12-04).pdf
LGD18/12/20192019-12-04LGD-18-12-2019-(2019-12-04).pdf
LGD19/12/20192019-12-04LGD-19-12-2019-(2019-12-04).pdf
LGD20/12/20192019-12-04LGD-20-12-2019-(2019-12-04).pdf
PLGD2019-12-04Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 04.12.2019
WZC57/XII/20192019-12-16ws. powołania członków Rady LGD DŁ
ZARZ6/XII/20192019-12-16plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego
ZARZ6/XII/2019 Za12019-12-16plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego
ZARZ6/XII/2019 Za22019-12-16LSR LGD DŁ 2014-2020
ZARZ7/XII/20192019-12-16ws. zmian w harmonogramie naboru wniosków
ZARZ7/XII/2019 Za12019-12-16Harmonogram naboru wniosków
ZARZ8/XII/20192019-12-16BRAK PLIKU!!
ZARZ8/XII/2019 Za12019-12-16Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020
ZARZ9/XII/20192019-12-16ws. nabycia członkostwa
LGD1/XII/20192019-12-30LGD-1-XII-2019-(2019-12-30).pdf
LGD2/XII/20192019-12-30LGD-2-XII-2019-(2019-12-30).pdf
LGD3/XII/20192019-12-30LGD-3-XII-2019-(2019-12-30).pdf
LGD4/XII/20192019-12-30LGD-4-XII-2019-(2019-12-30).pdf
PLGD2019-12-30Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 30.12.2019
ZARZ10/01/20202020-01-10ws. nabycia członkostwa
LGD21/01/20202020-01-31ws. uchylenia uchwały nr 20/12/2019
PLGD2020-01-31Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 31.01.2020
ZARZ11/02/20202020-02-17ws. zmian zasad realizacji operacji
ZARZ11/02/2020 Za12020-02-17ws. zmian zasad realizacji operacji
LGD1/II/20202020-02-24ws. rozpatrzenia protestu
LGD2/II/20202020-02-24ws. zatiwerdzenie listy wniosków
PLGD2020-02-24Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 24.02.2020
ZARZ12/03/20202020-03-04ws. zmian w LSR
ZARZ12/03/2020 Za12020-03-04LSR LGD DŁ 2014-2020
ZARZ13/03/20202020-03-04ws. zmiany w harmonogramie naboru wniosków na 2020 r.
ZARZ13/03/2020 Za12020-03-04Harmonogram naboru wniosków
ZARZ14/04/20202020-04-03ws. zmiany harmonogramu realizacji planu komunikacji
ZARZ14/04/2020 Za12020-04-03Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020
ZARZ15/04/20202020-04-03ws. zmiany zasad realizacji operacji
ZARZ15/04/2020 Za12020-04-03Zasady realizacji operacji finansowych w ramach wdrażania LSR
ZARZ16/05/20202020-05-16ws. zmian zasad realizacji operacji
ZARZ16/05/2020 Za12020-05-16Zasady realizacji operacji finansowych w ramach wdrażania LSR
ZARZ17/05/20202020-05-18ws. zmian zasad realizacji operacji
ZARZ17/05/2020 Za12020-05-18Zasady realizacji operacji finansowych w ramach wdrażania LSR
ZARZ18/06/20202020-06-02ws. zmiany harmonogramu realizacji planu komunikacji
ZARZ18/06/2020 Za12020-06-02Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020
WZC1/VI/20202020-06-18ws. zmiany Regulaminu organizacyjnego Rady LGD DŁ
WZC1/VI/2020 Za12020-06-18Regulamin organizacyjny Rady LGD DŁ
ZARZ19/06/20202020-07-07ws. zmiany harmonogramu realizacji planu komunikacji
ZARZ19/06/2020 Za12020-07-07Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020
LGD1/9/20202020-09-04ws. oceny wstępnej wniosków w konkursie 1-2020
LGD2/9/20202020-09-04ws. oceny wstępnej wniosków w konkursie 2-2020
LGD3/9/20202020-09-04ws. oceny wstępnej wniosków w konkursie 3-2020
LGD4/9/20202020-09-04ws. oceny zgondości wniosków z LSR w konkursie 1-2020
LGD5/9/20202020-09-04ws. oceny zgondości wniosków z LSR w konkursie 2-2020
LGD6/9/20202020-09-04ws. oceny zgondości wniosków z LSR w konkursie 3-2020
LGD7/9/20202020-09-04ws. oceny wniosku Gminy Cewice w konkursie 1-2020
LGD8/9/20202020-09-04ws. oceny wniosku Gminy Miejskiej Łeba w konkursie 2-2020
LGD9/9/20202020-09-04ws. oceny wniosku Gminy Nowa Wieś Lęborska w konkursie 2-2020
LGD10/9/20202020-09-04ws. oceny wniosku Gminy Cewice w konkursie 2-2020
LGD11/9/20202020-09-04ws. oceny wniosku Gminy Choczewo w konkursie 2-2020
LGD12/9/20202020-09-04ws. oceny wniosku Gminy Miasto Lębork w konkursie 2-2020
LGD13/9/20202020-09-04ws. oceny wniosku GOKiS Wicko w konkursie 2-2020
LGD14/9/20202020-09-04ws. oceny wniosku GOKiS Wicko w konkursie 2-2020
LGD15/9/20202020-09-04ws. oceny wniosku LOT Łeba-Błękitna Kraina w konkursie 3-2020
LGD16/9/20202020-09-04ws. oceny wniosku Stowarzyszenia INICJATYWA Kraina w konkursie 3-2020
LGD17/9/20202020-09-04ws. operacji wybranych do finansowania w konkursie 1-2020
LGD18/9/20202020-09-04ws. operacji wybranych do finansowania w konkursie 2-2020
LGD19/9/20202020-09-04ws. operacji wybranych do finansowania w konkursie 3-2020
PLGD2020-09-04Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 04.09.2020
WZC2/IX/20202020-09-16ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu za 2019 rok
WZC3/IX/20202020-09-16ws. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności za rok 2019
WZC3/IX/2020 Za12020-09-16Sprawozdanie finansowe za rok 2019
WZC4/IX/20202020-09-16ws. pokrycia straty
WZC5/IX/20202020-09-16ws. udzielenia absolutorium
WZC5/IX/2020 Za12020-09-16Opinia komisji rewizyjnej
WZC6/IX/20202020-09-16ws. zmiany członka Zespołu Monitoringu i Ewaluacji Własnej
WZC6/IX/2020 Za12020-09-16Sprawozdanie z prac Zarządu LGD DŁ za rok 2019
ZARZ20/09/20202020-09-16ws. wykreślenia z listy członków
ZARZ21/09/20202020-09-16ws. przyjęcia w poczet członków
LGD20/9/20202020-09-24ws. oceny wstępnej wniosków w konkursie 4-2020
LGD21/9/20202020-09-24ws. oceny zgondości wniosków z LSR w konkursie 4-2020
LGD22/9/20202020-09-24ws. oceny wniosku Barbara Klińska Usługi Projektowe
LGD23/9/20202020-09-24ws. oceny wniosku Port Jachtowy w Łebie
LGD24/9/20202020-09-24ws. oceny wniosku Julia Tomicka Zatoka Aniołów
LGD25/9/20202020-09-24ws. oceny wniosku Danuta Richert
LGD26/9/20202020-09-24ws. oceny wniosku Artur Rafał Bistram
LGD27/9/20202020-09-24ws. oceny wniosku Magdalena Maria Sobieraj
LGD28/9/20202020-09-24ws. oceny wniosku Magdalena Maria Pawłowska
LGD29/9/20202020-09-24ws. oceny wniosku PHU WIKA TRANS Monika Trafna
LGD30/9/20202020-09-24ws. oceny wniosku EPRO Ewa Magdalena Lach
LGD31/9/20202020-09-24ws. oceny wniosku Sylwia Pilecka
LGD32/9/20202020-09-24ws. operacji wybranych do finansowania w konkursie 4-2020
LGD33/9/20202020-09-24ws. rozpatrzenia odwołania wniosku 3-2020-2 Stowarzyszenie Inicjatywa
PLGD2020-09-24Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 24.09.2020
LGD1/10/20202020-10-20ws. rozpatrzenia odwołania wniosku 4-2020-9
LGD2/10/20202020-10-20ws. operacji wybranych do finansowania w konkursie 4-2020
PLGD2020-10-20Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 20.10.2020
LGD1/11/20202020-11-05ws. odwołania PPHU WIKA-TRANS
LGD2/11/20202020-11-05ws. zatwierdzenia listy operacji dla konkursu 4-2020
LGD3/11/20202020-11-05ws. odwołania Stowarzyszenia INICJATYWA
LGD4/11/20202020-11-05ws. zatwierdzenia listy operacji dla konkursu 3-2020
PLGD2020-11-05Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 05.11.2020
ZARZ22/11/20202020-11-09ws. przyjęcia harmonogramu realizacji Planu Komunikacji na rok 2021
ZARZ23/12/20202020-12-02ws. zmian w LSR
ZARZ23/12/2020 Za12020-12-02LSR LGD DŁ 2014-2020
ZARZ24/03/20212021-03-29ws. zmiany harmonogramu realizacji planu komunikacji
ZARZ24/03/2021 Za12021-03-29Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020
ZARZ25/04/20212021-04-27ws. zmiany harmonogramu realizacji planu komunikacji
ZARZ25/04/2021 Za12021-04-27Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020
ZARZ26/06/20212021-06-14ws. zmiany harmonogramu naboru wniosków na rok 2021
ZARZ26/06/2021 Za12021-06-14Harmonogram naboru wniosków na rok 2021
ZARZ27/08/20212021-08-12Uchwała Zarządu 27-08-2021 z dnia 12.08.2021 w sprawie zmiany LSR
ZARZ27/08/2021 Za12021-08-12Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu 27-08-2021 z dnia 12.08.2021
ZARZ28/08/20212021-08-12Uchwała Zarządu 28-08-2021 z dnia 12.08.2021 w sprawie przyjęcia nowych członków stowarzyszenia
ZARZ29/09/20212021-09-27Uchwała Zarządu 29-09-2021 z dnia 27.09.2021 w sprawie zmiany LSR
ZARZ29/09/2021 Za12021-09-27Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu 29-09-2021 z dnia 27.09.2021
ZARZ30/09/20212021-09-27Uchwała Zarządu 30-09-2021 z dnia 27.09.2021 w sprawie przyjęcia nowych członków stowarzyszenia
WZC7/IX/20212021-09-27Uchwała WZC 7/IX/2021 z dnia 27.09.2021 w sprawie zatwierdzenia-sprawozdania merytorycznego za 2020 rok
WZC7/IX/2021 Za12021-09-27Załącznik nr 1 do Uchwały WZC 7-IX-2021 z dnia 27.09.2021
WZCOpinia komisji rewizyjnej2021-09-27Opinia komisji rewizyjnej
WZC8/IX/20212021-09-27Uchwała WZC 8-IX-2021 z dnia 27.09.2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
WZC9/IX/20212021-09-27Uchwała WZC 9-IX-2021 z dnia 27.09.2021 w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok
WZC10/IX/20212021-09-27Uchwała WZC 10-IX-2021 z dnia 27.09.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 rok
WZC11/IX/20212021-09-27Uchwała WZC 11-IX-2021 z dnia 27.09.2021 w sprawie odwołania członka Zarządu
WZC12/IX/20212021-09-27Uchwała WZC 12-IX-2021 z dnia 27.09.2021 w sprawie powołania członka Zarządu
ZARZ31/09/20212021-09-30Uchwała Zarządu 31-09-2021 z dnia 30.09.2021 w sprawie przyjęcia nowych członków stowarzyszenia
ZARZ32/11/20212021-11-16Uchwała Zarządu 32-11-2021 z dnia 16.11.2021 w sprawie zmiany harmonogramu naboru wniosków
ZARZ32/11/2021 Za12021-11-16Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu 32-11-2021 z dnia 16.11.2021
ZARZ33/11/20212021-11-16Uchwała Zarządu 33-11-2021 z dnia 16.11.2021 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji planu komunikacji
ZARZ33/11/2021 Za12021-11-16Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu 33-11-2021 z dnia 16.11.2021
ZARZ34/12/20212021-12-16Uchwała Zarządu 34-12-2021 z dnia 16.12.2021 w sprawie zmiany Regulaminu pracy biura
ZARZ34/12/2021 Za12021-12-16Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu 34-12-2021 z dnia 16.12.2021 w sprawie zmiany Regulaminu pracy biura
LGD1/1/20222022-01-11Uchwała 1-1-2022 Rady LGD z dnia 11.01.2022 w sprawie pozytywnej oceny wstępnej wniosków
LGD2/1/20222022-01-11Uchwała 2-1-2022 Rady LGD z dnia 11.01.2022 w sprawie operacji zgodnych z LSR
LGD3/1/20222022-01-11Uchwała 3-1-2022 Rady LGD z dnia 11.01.2022 w sprawie operacji niezgodnych z LSR
LGD4/1/20222022-01-11Uchwała 4-1-2022 Rady LGD z dnia 11.01.2022 w sprawie wniosku 1-2021-3 GOK NWL
LGD5/1/20222022-01-11Uchwała 5-1-2022 Rady LGD z dnia 11.01.2022 w sprawie wniosku 1-2021-5 Gminy Choczewo
LGD6/1/20222022-01-11Uchwała 6-1-2022 Rady LGD z dnia 11.01.2022 w sprawie wniosku 1-2021-6 GOKiS Wicko
LGD7/1/20222022-01-11Uchwała 7-1-2022 Rady LGD z dnia 11.01.2022 w sprawie operacji wybranych do finansowanie
PLGD2022-01-11Protokół Rady LGD z posiedzenia w dniu 11.01.2022
LGD8/1/20222022-01-12Uchwała 8-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie pozytywnej oceny wstępnej wniosków
LGD9/1/20222022-01-12Uchwała 9-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie negatywnej oceny wstępnej wniosków
LGD10/1/20222022-01-12Uchwała 10-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie operacji zgodnych z LSR
LGD11/1/20222022-01-12Uchwała 11-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie wniosku 2-2021-2 OW Słowiniec K. Puszcz
LGD12/1/20222022-01-12Uchwała 12-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie wniosku 2-2021-3 P. Muża UHG Chata Rybacka
LGD13/1/20222022-01-12Uchwała 13-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie wniosku 2-2021-4 EPRO E. M. Lach
LGD14/1/20222022-01-12Uchwała 14-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie wniosku 2-2021-5 KAPER sp zoo
LGD15/1/20222022-01-12Uchwała 15-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie wniosku 2-2021-6 Altika M. Lipiński
LGD16/1/20222022-01-12Uchwała 16-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie wniosku 2-2021-7 EM+ sp zoo
LGD17/1/20222022-01-12Uchwała 17-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie wniosku 2-2021-8 Bri A. Laskowicz
LGD18/1/20222022-01-12Uchwała 18-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie wniosku 2-2021-9 Atlantis Kułakowscy sp jawna
LGD19/1/20222022-01-12Uchwała 19-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie wniosku 2-2021-10 CAPITAL INVEST W. ĆWIK
LGD20/1/20222022-01-12Uchwała 20-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie wniosku 2-2021-11 M. Pęski PORAJ
LGD21/1/20222022-01-12Uchwała 21-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie wniosku 2-2021-12 PHU LUSIA L. Wrzesień
LGD22/1/20222022-01-12Uchwała 22-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie wniosku 2-2021-13 ROAR A. Płotkowiak
LGD23/1/20222022-01-12Uchwała 23-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie wniosku Przedsiębiorstwo KASTA S. Wiśniewski
LGD24/1/20222022-01-12Uchwała 24-1-2022 Rady LGD z dnia 12.01.2022 w sprawie operacji wybranych do finansowania
PLGD2022-01-12Protokół Rady LGD z posiedzenia w dniu 12.01.2022
LGD1/2/20222022-02-03Uchwała 1-2-2022 Rady LGD z dnia 03.02.2022 w sprawie operacji zgodnych z LSR dla konkursu 1-2021
LGD2/2/20222022-02-03Uchwała 2-2-2022 Rady LGD z dnia 03.02.2022 w sprawie oceny wniosku 1-2021-2 LCK Fregata
LGD3/2/20222022-02-03Uchwała 3-2-2022 Rady LGD z dnia 03.02.2022 w sprawie oceny wniosku 1-2021-4 GCK Cewice
LGD4/2/20222022-02-03Uchwała 4-2-2022 Rady LGD z dnia 03.02.2022 w sprawie operacji wybranych do finansowania dla konkursu 1-2021
LGD5/2/20222022-02-03Uchwała 5-2-2022 Rady LGD z dnia 03.02.2022 w sprawie ponownej oceny wniosku 2-2021-2 OW Słowiniec
LGD6/2/20222022-02-03Uchwała 6-2-2022 Rady LGD z dnia 03.02.2022 w sprawie ponownej oceny wniosku 2-2021-5 Kaper sp zoo>
LGD7/2/20222022-02-03Uchwała 7-2-2022 Rady LGD z dnia 03.02.2022 w sprawie ponownej oceny wniosku 2-2021-6 Altika Michał Lipiński>
LGD8/2/20222022-02-03Uchwała 8-2-2022 Rady LGD z dnia 03.02.2022 w sprawie ponownej oceny wniosku 2-2021-8 Bri Adam Laskowicz>
LGD9/2/20222022-02-03Uchwała 9-2-2022 Rady LGD z dnia 03.02.2022 w sprawie operacji wybranych do finansowania dla konkursu 2-2021>
PLGD2022-02-03Protokół Rady LGD z posiedzenia w dniu 03.02.2022
LGD10/2/20222022-02-17Uchwała 10-2-2022 Rady LGD z dnia 17.02.2022 w sprawie ponownej oceny wniosku 2-2021-9 Atlantis Kułakowscy Spółka Jawna>
PLGD2022-02-17Protokół Rady LGD z posiedzenia w dniu 17.02.2022
LGD1/3/20222022-03-18Uchwała 1-3-2022 Rady LGD z dnia 18.03.2022 w sprawie ponownej oceny wniosku 2-2021-6 Altika Michał Lipiński>
LGD2/3/20222022-03-18Uchwała 2-3-2022 Rady LGD z dnia 18.03.2022 w sprawie ponownej oceny wniosku 2-2021-9 Atlantis Kułakowscy Spółka Jawna>
LGD3/3/20222022-03-18Uchwała 3-3-2022 Rady LGD z dnia 18.03.2022 w sprawie operacji wybranych do finansowania dla konkursu 2-2021>
PLGD2022-03-18Protokół Rady LGD z posiedzenia w dniu 18.03.2022
ZARZ1/3/20222022-03-21Uchwała Zarządu 1-3-2022 z dnia 21.03.2022 w sprawie naboru na stanowisko dyrektora biura LGD
ZARZ2/3/20222022-03-28Uchwała Zarządu 2-3-2022 z dnia 28.03.2022 w sprawie naboru na stanowisko dyrektora biura LGD
ZARZ1/5/20222022-10-05Uchwała Zarządu 1-5-2022 z dnia 10.05.2022 w sprawie naboru na stanowisko specjalisty ds. koordynowania projektów i obsługi biura
WZC1/VI/20222022-06-10Uchwała WZC 1-VI-2022 z dnia 10.06.2022 w sprawie zatwierdzenia-sprawozdania merytorycznego za 2021 rok
WZC1/VI/2022 Za12022-06-10Załącznik nr 1 do uchwały WZC 1-VI-2022 z dnia 10.06.2022
WZC2/VI/20222022-06-10Uchwała WZC 2-VI-2022 z dnia 10.06.2022 w sprawie zatwierdzenia-sprawozdania finansowego za 2021 rok
WZC2/VI/2022 Za12022-06-10Załącznik nr 1 do uchwały WZC 2-VI-2022 z dnia 10.06.2022
WZC3/VI/20222022-06-10Uchwała WZC 3-VI-2022 z dnia 10.06.2022 w sprawie pokrycia straty za 2021 rok
WZC4/VI/20222022-06-10Uchwała WZC 4-VI-2022 z dnia 10.06.2022 w sprawie udzielania zarządowi absolutorium za 2021 rok
WZC4/VI/2022 Za12022-06-10Załącznik nr 1 do uchwały WZC 4-VI-2022 z dnia 10.06.2022
WZC5/VI/20222022-06-10Uchwała WZC 5-VI-2022 z dnia 10.06.2022 w sprawie zmiany statutu
WZC5/VI/2022 Za12022-06-10Załącznik nr 1 do uchwały WZC 5-VI-2022 z dnia 10.06.2022
WZC6/VI/20222022-06-10Uchwała WZC 6-VI-2022 z dnia 10.06.2022 w sprawie odwołania z funkcji członka Rady LGD
WZC7/VI/20222022-06-10Uchwała WZC 7-VI-2022 z dnia 10.06.2022 w sprawie odwołania z funkcji członka Komisji Rewizyjnej
WZC8/VI/20222022-06-10Uchwała WZC 8-VI-2022 z dnia 10.06.2022 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej
WZCProtokół z WZC LGD "Dorzecze Łeby" z dnia 10.06.20222022-06-10Protokół z WZC LGD Dorzecze Łeby z dnia 10.06.2022
WZCProtokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09.06.20222022-06-09Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09.06.2022
ZARZ1/8/20222022-08-30Uchwała Zarządu 1-8-2022 z dnia 30.08.2022 r. w sprawie zmiany Zasad realizacji operacji
ZARZ1/8/2022 Za12022-08-30Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu 1-8-2022
ZARZ1/9/20222022-09-06Uchwała Zarządu 1-9-2022 z dnia 06.09.2022 r. w sprawie zmiany harmonogramu naboru wniosków
ZARZ1/9/2022 Za12022-09-06Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu 1-9-2022
ZARZ1/11/20222022-11-21Uchwała Zarządu 1-11-2022 z dnia 21.11.2022 roku w sprawie przyjęcia planu komunikacji na 2023 rok
ZARZ2/11/20222022-11-21Uchwała Zarządu 2-11-2022 z dnia 21.11.2022 roku w sprawie przyjęcia członkostwa
ZARZ3/11/20222022-11-21Uchwała Zarządu 3-11-2022 z dnia 21.11.2022 roku w sprawie przyjęcia członkostwa
ZARZ4/11/20222022-11-21Uchwała Zarządu 4-11-2022 z dnia 21.11.2022 roku w sprawie przyjęcia członkostwa
WZC1/11/20222022-11-21Uchwała WZC 1-11-2022 z dnia 21.11.2022 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady LGD
WZC2/11/20222022-11-21Uchwała WZC 2-11-2022 z dnia 21.11.2022 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady LGD
WZC3/11/20222022-11-21Uchwała WZC 3-11-2022 z dnia 21.11.2022 roku w sprawie powołania członka Rady LGD
WZC4/11/20222022-11-21Uchwała WZC 4-11-2022 z dnia 21.11.2022 roku w sprawie powołania członka Rady LGD
WZC5/11/20222022-11-21Uchwała WZC 5-11-2022 z dnia 21.11.2022 roku w sprawie powołania członka Rady LGD
LGD1/11/20222022-11-23Uchwała Rady LDG nr 1-11-2022 z dnia 23.11.2022 roku w sprawie oceny wstępnej wniosków w konkursie 2-2022
LGD2/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 2-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny zgodności wniosków z LSR w konkursie 2-2022
LGD3/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 3-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Florian Koniński w konkursie 2-2022
LGD4/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 4-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Atlantis w konkursie 2-2022
LGD5/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 5-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Wojciech Grala w konkursie 2-2022
LGD6/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 6-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Kaper sp. z o. o. w konkursie 2-2022
LGD7/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 7-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Twardowski w konkursie 2-2022
LGD8/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 8-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Adam Popiński Bursztynowa w konkursie 2-2022
LGD9/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 9-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Dariusz Czynszak w konkursie 2-2022
LGD10/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 10-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku LUSIA Lucyna Wrzesień w konkursie 2-2022
LGD11/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 11-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Mariusz Jabłoński OSKAR w konkursie 2-2022
LGD12/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 12-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Mirosław Jabłoński PPHU AMBER w konkursie 2-2022
LGD13/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 13-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku KASTA Stanisław Wiśniewski w konkursie 2-2022
LGD14/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 14-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Katarzyna Zalewska w konkursie 2-2022
LGD15/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 15-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Jarosław Bach Bar na rozdrożu w konkursie 2-2022
LGD16/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 16-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie wniosków wybranych do finansowania w konkursie 2-2022
LGD17/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 17-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wstępnej wniosków w konkursie 1-2022
LGD18/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 18-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny zgodności wniosków z LSR w konkursie 1-2022
LGD19/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 19-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Gminy Miasto Lębork
LGD20/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 20-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Gminy Miejskiej Łeba
LGD21/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 21-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie oceny wniosku Gminy Choczewo
LGD22/11/20222022-11-24Uchwała Rady LDG nr 22-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie wniosków wybranych do finansowania w konkursie 1-2022
PLGD2022-11-23Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 23.11.2022
PLGD2022-11-24Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 24.11.2022
LGD1/2/20232023-02-07Uchwała Rady LDG nr 1-2-2023 z dnia 07.02.2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady LGD nr 10-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku
LGD2/2/20232023-02-07Uchwała Rady LDG nr 2-2-2023 z dnia 07.02.2023 w sprawie zmiany Uchwała Rady LDG nr 16-11-2022 z dnia 24.11.2022 roku
PLGD2023-02-07Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 07.02.2023
LGD1/2/20232023.02.28Uchwała Rady LDG nr 1-2-2023 z dnia 28.02.2023 w sprawie zmiany Zasad realizacji operacji
LGD1/2/2023 Za 12023.02.28Załącznik nr 1 do Uchwały Rady LDG nr 1-2-2023 z dnia 28.02.2023
ZARZ1/3/20232023.03.08Uchwała Zarządu nr 1-3-2023 z dnia 08.03.2023 w sprawie zmiany harmonogramu naboru wniosków na 2023 rok
ZARZ1/3/2023 Za12023.03.08Załącznik nr 1 do Zarządu nr 1-3-2023 z dnia 08.03.2023
LGD1/4/202325.04.2023Uchwała Rady LDG nr 1-4-2023 z dnia 25.04.2023 roku w sprawie oceny wstępnej dla konkursu 1-2023
LGD2/4/202325.04.2023Uchwała Rady LDG nr 2-4-2023 z dnia 25.04.2023 roku w sprawie zgodności z LSR dla konkursu 1-2023
LGD3/4/202325.04.2023Uchwała Rady LDG nr 3-4-2023 z dnia 25.04.2023 roku w sprawie oceny wniosku 1-2023-1 Gmina Choczewo
LGD4/4/202325.04.2023Uchwała Rady LDG nr 4-4-2023 z dnia 25.04.2023 roku w sprawie operacji wybranych do finansowania dla konkursu 1-2023
LGD5/4/202325.04.2023Uchwała Rady LDG nr 5-4-2023 z dnia 25.04.2023 roku w sprawie oceny wstępnej dla konkursu 2-2023
LGD6/4/202325.04.2023Uchwała Rady LDG nr 6-4-2023 z dnia 25.04.2023 roku w sprawie zgodności z LSR dla konkursu 2-2023
LGD7/4/202325.04.2023Uchwała Rady LDG nr 7-4-2023 z dnia 25.04.2023 roku w sprawie oceny wniosku 2-2023-1 Wojciech Grala
LGD8/4/202325.04.2023Uchwała Rady LDG nr 8-4-2023 z dnia 25.04.2023 roku w sprawie oceny wniosku 2-2023-2 Intergroup
LGD9/4/202325.04.2023Uchwała Rady LDG nr 9-4-2023 z dnia 25.04.2023 roku w sprawie oceny wniosku 2-2023-3 Ambrozja
LGD10/4/202325.04.2023Uchwała Rady LDG nr 10-4-2023 z dnia 25.04.2023 roku w sprawie oceny wniosku 2-2023-4 Port Jachtowy
LGD11/4/202325.04.2023Uchwała Rady LDG nr 11-4-2023 z dnia 25.04.2023 roku w sprawie operacji wybranych do finansowania dla konkursu 2-2023
PLGD25.04.2023Protokół Rady LDG z dnia 25.04.2023
ZARZ1/6/202312.06.2023Uchwała Zarządu LGD 1-6-2023 z dnia 12.06.2023 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu naboru wniosków
WZC1/VI/202329.06.2023Uchwała WZC 1-VI-2023 z dnia 29.06.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
WZC1/VI/2023 Za129.06.2023Załącznik nr 1 do Uchwały 1-VI-2023 z dnia 29.06.2023
WZC2/VI/202329.06.2023Uchwała WZC 2-VI-2023 z dnia 29.06.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
WZC2/VI/2023 Za129.06.2023Załącznik nr 1 do Uchwały 2-VI-2023 z dnia 29.06.2023
WZC3/VI/202329.06.2023Uchwała WZC 3-VI-2023 z dnia 29.06.2023 w sprawie pokrycia straty za 2022 rok
WZC3/VI/2023 Za129.06.2023Załącznik nr 1 do Uchwały 3-VI-2023 z dnia 29.06.2023
WZC4/VI/202329.06.2023Uchwała WZC 4-VI-2023 z dnia 29.06.2023 w sprawie udzielenia absolutorium
WZCProtokół WZC29.06.2023Protokół WZC z dnia 29.06.2023
LGD1/7/202314.07.2023Uchwała Rady LDG nr 1-7-2023 z dnia 14.7.2023 roku w sprawie oceny wstępnej dla konkursu 3-2023
LGD2/7/202314.07.2023Uchwała Rady LDG nr 2-7-2023 z dnia 14.07.2023 roku w sprawie zgodności z LSR dla konkursu 3-2023
LGD3/7/202314.07.2023Uchwała Rady LDG nr 3-7-2023 z dnia 14.07.2023 roku w sprawie oceny wniosku 3-2023-1 Gmina Choczewo
LGD4/7/202314.07.2023Uchwała Rady LDG nr 4-7-2023 z dnia 14.07.2023 roku w sprawie operacji wybranych do finansowania dla konkursu 3-2023
PLGD14.07.2023Protokół z posiedzenia Rady LDG z dnia 14.07.2023 roku
ZARZ1/VIII/202329.08.2023Uchwała Zarządu 1-VIII-2023 z dnia 29.08.2023 r. w sprawie zawieszenia diet Zarządu
WZCProtokół WZC23.11.2023Protokół z WZC LGD z Dorzecze Łeby z dnia 23.11.2023
WZC1/XI/202323.11.2023Uchwała 1-XI-2023 WZC w sprawie jednorazowego wsparcia
WZC2/XI/202323.11.2023Uchwała 2-XI-2023 WZC w sprawie zwiększenia składki rocznej członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego
WZC2/XI/202323.11.2023Uchwała 2-XI-2023 WZC w sprawie zwiększenia składki rocznej członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego
ZARZ1/XII/202328.12.2023Uchwała Zarządu nr 1-XII-2023 z dnia 28.12.2023 ws. zawieszenia diet
WZC1/I/202410.01.2024Uchwała WZC nr 1-1-2024
WZC2/I/202410.01.2024Uchwała WZC nr 2-1-2024
WZC3/I/202410.01.2024Uchwała WZC nr 3-1-2024
WZC4/I/202410.01.2024Uchwała WZC nr 4-1-2024
WZCProtokół WZC10.01.2024Protokół WZC 10.01.2024