Kategorie
Aktualności

Walne Zebranie Członków

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 13 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” Zarząd stowarzyszenia zawiadamia że dnia 29.06.2023 r. godzina 14.00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie merytoryczne z prac Zarządu za rok 2022.
 4. Podjęcie Uchwały Nr 1/VI/2023 w sprawie sprawozdania merytorycznego.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.
 6. Podjęcie Uchwały Nr 2/VI/2023 w sprawie sprawozdania finansowego.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o pracy Zarządu.
 8. Podjęcie Uchwały Nr 3/VI/2023 r. w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.
 9. Podjęcie Uchwały Nr 4/VI/2023 r. o udzielenie Zarządowi  absolutorium za 2022 rok.
 10. Przedstawienie wyników ankiety do ewaluacji własnej opracowanej przez zespół monitorujący LGD „Dorzecze Łeby”
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.  

Jednocześnie informuję że zgodnie ze Statutem stowarzyszenia §3, pkt 3, drugi  termin zebrania ustala się na dzień 29.06.2023 r. o godzinie 14.15 WZC będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.