Kategorie
Aktualności

Konkurs 3/2023 SAMORZĄDY

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza Konkurs 3/2023 dla samorządów

Zakres tematyczny: „Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie”

Termin składania wniosków: 30.06.2023 r. – 13.07.2023 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby, ul. Jachtowa 8,
84-360 Łeba, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do15.00 Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Limit środków dostępnych w konkursie: 226 354,40,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 226 354,40,00 zł

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej poniżej.

PLIKI DO POBRANIA:

Komplet plików spakowanych:

Spakowane paczka plików Konkurs 3-2023 SAMORZĄDY

Poszczególne pliki:

Ogłoszenie o konkursie SAMORZĄDY

Kryteria oceny SAMORZĄDY

Cele i wskaźniki SAMORZĄDY

1 Formularz wniosku o dofinansowanie_6z

2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – instrukcja_wod_4_2_5z_6

3a Oświadczenie RODO – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości

3b Oświadczenie RODO– małżonek beneficjenta i współwłaściciela

3b Oświadczenie RODO– małżonek beneficjenta i współwłaściciela

3c Oświadczenie RODO – pełnomocnika wnioskodawcy-beneficjenta będącego osobą fizyczną

3d Oświadczenie RODO– reprezentanta wnioskodawcy-beneficjenta będącego osobą fizyczną

3e Oświadczenie współwłaściciela_6z

3e Oświadczenie współwłaściciela_6z

3f Oświadczenie małżonka Beneficjenta_6z

4 Biznesplan_6z

5 Wzór umowy o dofinansowanie – 4.2-wzor-od-01.10.2019-nabory-po-27.08.2019

6 Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie-zestawienie_rzeczowo_finansowe

7 Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie-hamonogram_zaliczki

8 Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie-wniosek_zaliczki

9 Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie-harmonogram-dzialan-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych

9 Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie-harmonogram-dzialan-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych

10 Formularz wniosku o płatność-WoP_6z

11 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-instrukcja_IWoP_6z

12 Oświadczenie Beneficjenta ws. rozliczania zadań

13a Oświadczenie RODO – uczestnika szkolenia-warsztatów

13b Oświadczenie RODO – pełnomocnika wnioskodawcy-beneficjenta będącego osobą fizyczną

13c Oświadczenie RODO– reprezentanta wnioskodawcy-beneficjenta będącego osobą fizyczną

14a Wskaźniki rezultatu_6z

14b Instrukcja do wskaźników_6z

15 Wzór formularza ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych

16a Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji_Sprawozdanie_6z

16b Instrukcja wypełniania sprawozdania beneficjent do ip_6z

17 Rozporządzenie MŻiGŚ 06_09_2016

18 Rozporządzenie MŻiGŚ 27_07__2018

19 Rozporządzenie zaliczki dzu_poz__189

20 Oświadczenie o operacji niezakończonej

21 Oświadczenie o niedyskryminacji i równości szans

22 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-__rozporzadzenie_ke_nr_360_2012_(obowiazuje_od_15112014)

23 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_ke_nr_1407_2013_(obowiazuje_15112014)