Działanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja 2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze

Działanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja

Opis operacji:

Wdrażanie jednofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej ze środków EFMR

Cele operacji:

Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji

Wsparcie bieżącego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania zapewniające sprawną i efektywną pracę Lokalnej Grupy Działania, w tym sprawne funkcjonowanie biura Lokalnej Grupy Działania oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz animowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Wyniki operacji:

Animowanie LSR – doradztwo indywidualne poza siedzibą LGD, dla potencjalnych beneficjentów dotyczące m.in. rozliczania wniosków o płatność,  kwalifikowalności kosztów, w tym VAT, wniosku i dofinansowanie itp.

Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowaniu, przygotowaniu i rozliczaniu wniosków